عکاسی پرتره

عکاسی پرتره، شاخه‌ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداری می‌شود.

این نوع عکاسی خود شامل انواع مختلفی است: پرتره تمام قد، پرتره پرسنلی، پرتره هنری، پرتره سیاسی، پرتره تبلیغاتی، پرتره خانوادگی، و...